Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ - Ανάρτηση Αποτελεσμάτων - Αποστολή δικαιολογητικών για την ένταξη στην Πράξη

 Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα για τους ωφελούμενους της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/.
 Όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλετε εντός 10 ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και 21 Φεβρουαρίου 2015) τα παρακάτω δικαιολογητικά στη διεύθυνση:
 ΕΕΔΕ 
Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα
Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»
 Τα δικαιολογητικά είναι:
• Η Αίτηση Συμμετοχής σας
• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας
• Σε περίπτωση που είστε άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας σας
• Αντίγραφο του ατομικού εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε δήλωση, βεβαίωση από την εφορία για μη δήλωση εισοδήματος
• Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας
• Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχετε περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχετε περάσει
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4
• Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 25 255 από σταθερό τηλέφωνο.