Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς έντυπου και άλλου υλικού

 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς έντυπου και άλλου υλικού για το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)»
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8, απαιτείται η μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού (έγγραφα του Υποέργου, σημειωματάρια, γραφική ύλη κ.λπ.) στους τόπους υλοποίησης των Προγραμμάτων. Τη μεταφορά των υλικών θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης. Για τη μεταφορά των υλικών προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των 5.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 8. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε σχετική προσφορά.
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Α.ΕΛ.Ε. / Κεντρική Δομή), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 3ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σαμουρέλη Κώστα στο τηλέφωνο 210 32 59 236 ή στο mail ksamourelis@esee.gr και ώρες 08.30 με 16.30.
 
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς έντυπου και άλλου υλικού536.47 KB
Φόρμα οικονομικής προσφοράς83 KB