Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών

 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών για το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)»
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», απαιτείται η προμήθεια αναλωσίμων υλικών. Η προμήθεια των αναλωσίμων υλικών  θα ανατεθεί σε Ανάδοχο ο οποίος θα προκύψει από διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των 12.000,00 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.A., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 8. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε σχετική προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής προσφορών που επισυνάπτεται (βλ. παρακάτω).
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Α.ΕΛ.Ε. / Κεντρική Δομή), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 3ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σαμουρέλη Κώστα στο τηλέφωνο 210 32 59 236 ή στο mail ksamourelis@esee.gr και ώρες 08.30 με 16.30.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών639.47 KB
Παραρτήματα Α & Β1.6 MB