Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάδοχο εκμίσθωσης αιθουσών στην πόλη του Τυρνάβου

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης αιθουσών στην πόλη του Τυρνάβου, για προγράμματα εκπαίδευσης του Υποέργου 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)»
 
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά Προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 απόφοιτους των ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας. Το ΚΑΕΛΕ θα υλοποιήσει 50 εκπαιδευτικά προγράμματα, για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 – 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα.
Ορισμένα από τα 50 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, θα υλοποιηθούν στην πόλη του Τυρνάβου. Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων αυτών προβλέπεται η εκμίσθωση αιθουσών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού προς το ΚΑΕΛΕ, από ανάδοχο ο οποίος θα προκύψει σύμφωνα με διαδικασία υποβολής προσφορών (βλ. παρακάτω σχετική Πρόσκληση).
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε σχετική προσφορά.
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Α.ΕΛ.Ε. / Κεντρική Δομή), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 3ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σαμουρέλη Κώστα στο τηλέφωνο 210 32 59 236 ή στο mail ksamourelis@esee.gr και ώρες 08.30 με 16.30.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PROSKLHSH_ENOIKIASIS_TYRNABOS_YPOERGO8_20_02_2015.pdf793.54 KB