Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

κεντρική δομή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση ¨ΕΡΜΗΣ¨».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση ¨ΕΡΜΗΣ¨», με συντονιστή εταίρο τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) και την εταιρεία Asset Τεχνολογική, στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (κωδικός ΟΠΣ: 380417) του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4 «Κατάρτιση Ωφελουμένων» της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν έχουν διάρκεια 98 ώρες το κάθε ένα και η υλοποίησή τους προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

• Στα συνημμένα επιλέξτε την Πρόσκληση (.pdf) για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
• Στα συνημμένα επιλέξτε Πρόταση (.doc) για το Έντυπο της Πρότασης σύναψης σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

Υποβολή Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00, στην παρακάτω διεύθυνση : Ολυμπίου Διαμαντή 16 & Ναυμαχίας Λήμνου, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί.

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Κ.Α.ΕΛ.Ε. Θεσσαλονίκης, στον αριθμό τηλεφώνου: 2310 566 282, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thessaloniki@kaele.gr.

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

 
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 80 ωρών στα θεματικά αντικείμενα: ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 έτων» (Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»).

"Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" - στη Λαμία

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), πρόκειται να υλοποιήσει  επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.
Τα προγράμματα αφορούν στην εκμάθηση χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

"Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" – στο Ηράκλειο Κρήτης

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2013

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

Τα προγράμματα αφορούν στην εκμάθηση χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)».

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Πρόσκληση Συμμετοχής για εκπαιδευόμενους

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Κεντρική Δομή, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης , διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2012, 18:00
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων
Τρόπος Επιλογής: Βάσει σειράς προτεραιότητας
Διάρκεια έργου: 2012 - 2014