Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλεξανδρινή Γη» - ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»

                                                                                                        ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ»
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81,  Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τηλ: (23330) 28010
Fax: (23330) 53060
www.alexandrinigi.gr,  e-mail: alexandria@kaele.gr

 

 
 
Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα Του ΤΟΠΣΑ "ΑΞΙΑ"
Στόχος της παρέμβασης είναι η επιλογή, αναβάθμιση προσόντων και προώθηση στην αγορά εργασίας 110 ατόμων, ανέργων – νέων επιστημόνων – γεωργών κατά την έννοια της επιλεξιμότητας αυτών στα πλαίσια της με ΑΠ 1781 και από 08/03/2012 Προκήρυξης των Τοπικών Συμφώνων για την Απασχόληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις περιοχές των Δήμων Σκύδρας, Πέλλας και Αλεξάνδρειας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Ημαθίας.
Η πρόταση στην οποία αποσκοπεί η ΑΣ «Αλέξανδρινή Γη» εστιάζει στην υποστήριξη 40 ανέργων ατόμων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, σε ένα ίσο αριθμό ατόμων εγγεγραμμένων στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα και σε ένα αριθμό 30 νέων επιστημόνων με επίσης χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ωφελουμένων, όπως αυτά εξειδικεύονται στο συμπλήρωμα της προκήρυξης των ΤοπΣΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης, αυτά περιγράφονται ως εξής: τοποθέτηση 20 ατόμων σε επιχειρήσεις της περιοχής με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τοποθέτηση 20 ατόμων σε επιχειρήσεις της περιοχής για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δημιουργία 5 ΚοινΣΕπ με 6 άτομα/ΚοινΣΕπ, 40 άτομα θα ιδρύσουν επιχείρηση – επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους, ως επιχειρηματίες - νέοι επιστήμονες - αγρότες. 
Από τους τελευταίους οι 25 θα υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε άλλα προγράμματα, ενώ οι υπόλοιποι 15 θα εκτελέσουν έργο σχετικό με την εξειδίκευση τους στην πράξη στη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.
Από το σύνολο των 110 ωφελουμένων αναμένεται οι 70 θέσεις εργασίας να είναι σε δυναμικούς κλάδους. Επίσης θα επιδιωχθεί να υπάρξει ισοβαρής συμμετοχή των ωφελουμένων σ’ ότι αφορά το φύλλο τους, επιδιώκοντας, έτσι τη συμμετοχή 55 περίπου γυναικών στην πράξη.
Τέλος σ’ ό,τι αφορά τη συμμετοχή ατόμων, μικρότερων των 25 ετών, αναμένεται να ανέλθει ο αριθμός τους σε 40 περίπου άτομα.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας των ωφελούμενων και υποστήριξης τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Επιλογή και Διάγνωση Αναγκών Ωφελουμένων (Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα ξεκαθαρίσει ο προσανατολισμός του κάθε ωφελούμενου σε εξειδικεύσεις που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης ή την τοποθέτηση σε εξαρτημένη εργασία, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ώστε να τοποθετηθεί ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας).
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση ωφελουμένων για 3 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης (αφορά στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει έκαστος των ωφελουμένων, στην παροχή υποστήριξης για την υπέρβαση των προβλημάτων του με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική δραστηριοποίηση του)
 • Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας(Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων που προβλέπεται να συμμετάσχουν στην ίδρυση και λειτουργία ΚοινΣΕπ στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, στα κίνητρα, στον τρόπο λειτουργίας μιας συνεταιριστικής επιχείρησης κλπ)
 • Συμβουλευτική για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες σε νομικά, λογιστικά, φορολογικά. κλπ θέματα
 • Ανάπτυξη 45 επιχειρηματικών σχεδίων ( Εκπόνηση 45 Επιχειρηματικών σχεδίων ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και ενδιαφέρον των ωφελουμένων και κατάθεση τους, εφόσον υπάρχει σχετική βούληση, σε ενδεχομένως ανοιχτό πρόγραμμα επιχορήγησης επενδυτικών κινήτρων)
 • Συμβουλευτική σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, (συμβουλευτική υποστήριξη του συνόλου των ωφελουμένων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, παίρνοντας υπόψη ότι είτε ως εργοδότες είτε ως εργαζόμενοι οι ωφελούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εργατική νομοθεσία και άρα είναι χρήσιμο να την γνωρίζουν εκ των προτέρων, για να κάνουν σωστό σχεδιασμό και χρήση της)
 • Συμβουλευτική σε ωφελούμενους που θα απασχοληθούν με διάφορες μορφές εξαρτημένης εργασίας ( παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς και προσαρμογής των ωφελουμένων στο νέο εργασιακό περιβάλλον, σε θέματα επαγγελματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας και υπέρβασης των δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης σε ομάδα).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ογδόντα (80) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (75 ώρες θεωρία & 35 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις), με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα , σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 • Τεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνων Χώρων (20 άτομα)
 • Δυναμικές Καλλιέργειες (20 άτομα)
 • Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, (20 άτομα)
 • Σύμβουλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας – Αξιοποίησης ΑΠΕ (20 άτομα)

Τριάντα (30) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 30 ωρών , ως εξής:

 • Προγράμματα Επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (15 άτομα)
 • Προγράμματα Επιμόρφωσης στην έρευνα στο διαδίκτυο (15 άτομα)

*Η επιμόρφωση θα γίνει με βάση το μεικτό σύστημα, όπου τμήμα της θα εκτελεστεί σε αίθουσα και τμήμα της ασύγχρονα, εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Oι ωφελούμενοι, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και φορείς της περιοχής, μέσω της συμμετοχής τους, σε ημέρες καριέρας, ηλεκτρονική δικτύωση και ψηφιακό φόρουμ , Γραφείων Επιχειρηματικής Δικτύωσης

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ 
Συντονιστής -  Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου  Κ.Α.ΕΛ.Ε , Άλλοι Εταίροι - Δήμος  Σκύδρας,  Δήμος Πέλλας,  Δήμος  Αλεξάνδρειας,  Επιμελητήριο Ημαθίας, Εργατικό Κέντρο Αλεξάνδρειας,  Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης – TRANSCOOP,  Εμπορικός Σύλλογος Σκύδρας,   Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας)