Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Διαδικασία Υποβολής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου

Ημερομηνία 18/03/2014


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για την κατάθεση προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη Αναδόχου μεταφοράς προσωπικού (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων), στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης του ΚΑΕΛΕ για την Πράξη «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ, (με κωδ. ΟΠΣ: 380418», η προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών παρατάθηκε μέχρι τις 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00.
Οι υπόλοιποι όροι της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης παραμένουν όπως έχουν οριστεί στη σχετική Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες:
ΚΑΕΛΕ, τηλ. 23330 28010 και 210 32 59 236.
 
 
 

Ημερομηνία: 14/03/2014
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ (κωδ. ΟΠΣ: 380418)» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» του ΕΣΠΑ και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των Υποδράσεων που αφορούν τα Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για τη μεταφορά των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στους τόπους υλοποίησης των Προγραμμάτων. Την μεταφορά των ατόμων θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007).
 
Για τη μεταφορά των ατόμων προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των 5.085,00 €, (καθαρή αξία: 4.500,00€, ΦΠΑ 13%: 585,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της παραπάνω Πράξης.
 
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε ενσφράγιστες προσφορές, έως και την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία υποβολής προσφορών. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται στο σύνολό τους τα απαιτούμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά (βλέπε σχετική Πρόσκληση).
 
Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) – Σαμουρέλης Κων/νος,  τηλ:2103259236.