Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Επανάληψη Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου

Ημερομηνία 27/02/2014
 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ (κωδ. ΟΠΣ: 380418)» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» του ΕΣΠΑ και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Υποδράσης 2.3 «Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στους Δήμους Πέλλας & Σκύδρας» της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σχετικές προσφορές.

 
Τη δημιουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007).
 
Για τη δημιουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των 4.200,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.A.
 
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε ενσφράγιστες προσφορές, έως και τις 07/03/2014, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία υποβολής προσφορών.
 
Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.
 
Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) – Σαμουρέλης Κων/νος,  τηλ:2103259236.