Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου/χων

 
Ο Δήμος Πέλλας  σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας  και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης  TRANSCOOP,  ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν  στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο  υλοποίησης της πράξης [380418]«Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και  σύμφωνα με:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006
2. Τις παρ 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον .αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια
4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80
7. Την, με αριθμό πρωτοκόλλου 8129/12-10-2012, απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» με κωδικό MIS (380418) στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 
8. Την, με αριθμ. πρωτοκόλλου 4205/02-05-2013, 1η τροποποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» με κωδικό MIS (380418) στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
9. Την υπ΄αριθμ. 323/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας  με την οποία ψηφίσθηκε  ο προϋπολογισμός του Δήμου Πέλλας οικ. έτους 2014 και εγγράφηκε πίστωση ποσού 4.110,00 € στον Κ.Α 02.10.7341.005.
10. Την από 07/09/2013 απόφαση του Δ.Σ. Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.3, προϋπολογισμού 4.200,00 € , πλέον  ΦΠΑ . 
11. Την υπ΄ αριθμ 411/ 18-07-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.4, προϋπολογισμού 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12.  Την   από  09/01/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της  Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης  TRANSCOOP  με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.5, προϋπολογισμού 2.800,00 €, πλέον ΦΠΑ.    
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
 
ΚΑΛΟΥΝ
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές , για τις παρακάτω δράσεις:
 
1) Υποδράση 3.12: Δημιουργία Δικτυακής Πύλης της Αστικής Σύμπραξης, προϋπολογισμού 4.110,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)
Φορέας: Δήμος Πέλλας, με Κ.Α, 02.10.7341.005.
Απευθείας ανάθεση  σε πληροφορικό (υπεργολάβο) για δημιουργία και συντήρηση δικτυακής πύλης πράξης.
 
2) Υποδράση 2.3: Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στους Δήμους Πέλλας & Σκύδρας, προϋπολογισμού 4.200,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Φορέας: Κέντρο Ανάπτυξης  Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), 
Απευθείας ανάθεση  σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας επικοινωνίας, την εισαγωγή στοιχείων και τη συντήρησή τους.
 
3) Υποδράση 2.4: Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στον Δήμο Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 2.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Φορέας: Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, 
Απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας επικοινωνίας, την εισαγωγή στοιχείων και τη συντήρησή τους.
 
4) Υποδράση 2.5: Δημιουργία ψηφιακού φόρουμ, προϋπολογισμού 2.800,00€, (πλέον  ΦΠΑ)
Φορέας: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης TRANSCOOP, 
Απευθείας ανάθεση  σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για δημιουργία, παραμετροποίηση και συντήρηση πλατφόρμας - ψηφιακού  φόρουμ. 
 
Ενσφράγιστες προσφορές έως και τις 21/02/2014, ημέρα Παρασκευή.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.
 
Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία των παρακάτω φορέων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
 
Δήμος Πέλλας – Σαλονικίδου Ελευθερία, τηλ. 2382350818,
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) – Σαμουρέλης Κων/νος,  τηλ:2103259236, 
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας - Μπαϊρακτάρη Μαρία, τηλ. 2333027546,
Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης TRANSCOOP - Βασιλείου Τατιάνα, τηλ: 2311241823
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δημήτριος Πρίφτης

ΣυνημμένοΜέγεθος
3-Prosklisi.pdf1.21 MB