Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ».

Ημερομηνία: 15/5/2013
 
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας, ως εταίρος της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ», υλοποιεί την Δράση 11 Συμβουλευτική Πληροφόρηση Υποστήριξη Εργαζομένων ( 351 )- Υποδράση 11.9 Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας,  στο πλαίσιο της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω υποδράσης 11.9 Συμβουλευτική  Υποστήριξη σε θέματα εργατικής Νομοθεσίας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας  προτίθεται να συνεργαστεί με:
Α. (1 ) Έναν Υπάλληλο, με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Μερικής (4ωρης) Απασχόλησης, για τη συμμετοχή του  στην υλοποίηση των εξής υποστηρικτικών δράσεων:
1) Προετοιμασία και Συντονισμός, Συμβουλευτικής στην Εργατική Νομοθεσία, Λειτουργία Γραμματείας δράσης, συνεργασία με τον Συντονιστή Εταίρο και τον Νομικό που θα αναλάβει την Συμβουλευτική, προετοιμασία όλων  των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την συμβουλευτική, επικοινωνία με τους ωφελούμενους & συντονισμός της δράσης, τήρηση αρχείου δράσης.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.
Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Τρίτη, 28/05/2013 και ώρα 13: 00, στην παρακάτω διεύθυνση:
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας
Γρηγ. Λαμπράκη 64, Αλεξάνδρεια –TK 59300.
Πασιντέλης Ιωάννης
ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.
 
Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πασιντέλη Ιωάννη, Τηλ. 23330 25971