Κανακάρη 46 - 52 Τ.Κ. 26221
2610621757
2610221643
patra@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην Πάτρα

Αριθμ. Πρωτ. : 21184/25-2-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, ΚΕΚ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο), προκειμένου να καλύψει ανάγκες του Παραρτήματος του στην Πάτρα.
 
Συγκεκριμένα προτίθεται να απασχολήσει:
 
1. Ένα (1) στέλεχος διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Κωδικός θέσης: Π 1)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:
 
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε διαχείριση έργων κατάρτισης και εκπαίδευσης
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 
Η διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, στην Πάτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι:
 
1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Απλές φωτοτυπίες των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης κ.α.)
4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β
5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ, στην περίπτωση έλλειψης αποδεικτικών εγγράφων εργασιακής εμπειρίας
6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων / εμπειρίας, το οποίο δύναται να συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. Πρωτ.: 21184/25-2-2014)
 
Ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:
 
Αίτηση για τον Κωδικό Θέσης: [αναγράφεται ευκρινώς ο Κωδικός Θέσης για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση]
Για την κάλυψη θέσης Παραρτήματος  ΚΑΕΛΕ Πάτρας
 
και θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, μέχρι την Tετάρτη,  5/3/2014 και ώρα 14.00 στην εξής διεύθυνση:
 
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42
ΤΚ 10563
Αθήνα 
Γραμματεία, 3ος όροφος
 
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα M.Περγιουδάκη (email : info@kaele.gr), τηλ. 210 3259231.
 
Για το ΚΑΕΛΕ
Ο Πρόεδρος
 
Βασίλειος Κορκίδης

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α_πατρα.doc40 KB
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.doc46.5 KB
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ.doc63 KB