Σωκράτους 18 Τ.Κ. 42100
24310 79455
24310 79453
trikala@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Ανάδοχο Σίτισης Στην Πόλη Των Τρικάλων

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά Προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 απόφοιτους των ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας. Το ΚΑΕΛΕ θα υλοποιήσει 50 εκπαιδευτικά προγράμματα, για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 – 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα.
Ορισμένα από τα 50 συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, θα υλοποιηθούν στην πόλη των Τρικάλων. Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων αυτών προβλέπεται η παροχή σίτισης στους εκπαιδευόμενους, την οποία θα αναλάβει Ανάδοχος. 
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε σχετική προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (βλ. παρακάτω σχετική Πρόσκληση). Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα αναλάβει την παροχή σίτισης για όλα τα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα Τρίκαλα. 
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Α.ΕΛ.Ε. / Κεντρική Δομή), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 2ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 την κα Κυριαζή Βίκυ στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail vkyriazi@esee.gr
 τον κ. Πραχαλιά Βαλάντη στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail valadisp@esee.gr
και ώρες 09.00 με 17.00.
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PROSKLHSH_SITISIS_TRIKALA_YPOERGO_8_10_02_2015.pdf816.88 KB