Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής “Ψηφιακή Πλατφόρμα αγοράς εργασίας”/ Labor Market Digital Market is know operational

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), συμμετέχοντας ως εταίρος του Έργου «Market Changer (MarCh)» με MIS 5070788, που εντάχθηκε στο πλαίσιο  του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” ξεκινά σήμερα 3/10/2023 την λειτουργία της «Ψηφιακής Πλατφόρμα αγοράς εργασίας».

Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με όσους αναζητούν εργασία μέσω ενός σύγχρονου και εύχρηστου περιβάλλοντος αναζήτησης εργασίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι www.labormarket.gr (Παραδοτέο 4.2.4)

The CENTER OF HELLENIC COMMERCE AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT on its capacity as partner beneficiary of the project Market Changer (MarCh ,MIS code 5070788) of the Cooperation Programme  Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” would like to announce that the Labor Market Digital Platform site www.labormarket.gr as of 3/10/2023 is now operational.(Deliverable 4.2.4)

The Labor Market Digital Platform tries to address the needs of local enterprises in the Region of Eastern Macedonia and Thrace and job seekers who are based or seeking employment in the Region of Eastern Macedonia and Thrace utilizing an easy to use and easy to navigate interface.