ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5075008)

Αντικείμενο του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, είναι η υλοποίηση παρέμβασης που στοχεύει στην αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς συμβάλλουν στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και συνεισφέρουν στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας στην εργασία. Αποτελούν το «σημείο ισορροπίας» μεταξύ εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών σχετικά με τη λειτουργία ενός επαγγέλματος αλλά και των διαδρομών απόκτησης των αναγκαίων προσόντων για την άσκηση του επαγγελματικού έργου, τη βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού/Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και το εργαλείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη χάραξη πολιτικών στη διά βίου μάθηση. Μέσω της δράσης εξασφαλίζεται η ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας καλύπτοντας τις σύγχρονες εξελίξεις των επαγγελμάτων βάσει των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:

· Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (κοινωνικοί εταίροι, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.λπ.).

· Θεσμοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών (κατάρτιση ρυθμιστικού πλαισίου) ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανταπόκριση στις διαρθρωτικές προσαρμογές ανά επαγγελματικό κλάδο.

· Πιστοποίηση ήδη αναπτυγμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, επικαιροποίηση πιστοποιηθέντων ή/και ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων σύγχρονων επαγγελματικών περιγραμμάτων, βάσει του ESCO 08, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πλαισίων προγραμμάτων.

· Ανάπτυξη διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα.

· Πιλοτική ανάπτυξη και πιστοποίηση προτύπων προγραμμάτων που θα κριθεί ως απαραίτητη – προτάσεις για διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος.

· Ανάπτυξη και παραγωγή σχετικού υλικού /εντύπων.

· Ανάπτυξη σύγχρονου και ευέλικτου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού εργαλείου Διαχείρισης, Απόθεσης και Προβολής Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών.

Όσον αφορά συγκεκριμένα το ΚΑΕΛΕ, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης υλοποιεί το Υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων», το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) πακέτα εργασίας που αφορούν α) την ανάπτυξη επτά (7) νέων και την επικαιροποίηση είκοσι έξι (26) υφιστάμενων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων και β) τη σύνταξη και υποβολή πέντε προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον, το Υποέργο 4 περιλαμβάνει και την ανάπτυξη δράσεων συντονισμού και διαχείρισης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του ΚΑΕΛΕ στο έργο, πατήστε εδώ.