ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΑΕΛΕ EΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία» , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση έως και τον Αύγουστο 2020) να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά 270 ωφελούμενους και η πρακτική άσκηση επιδοτείται.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των ωφελούμενων πατήστε εδώ