ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με  τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)».

Στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του παραπάνω Έργου, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), ως ένας εκ των τριών φορέων υλοποίησης της Ενέργειας Β.1, διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την επιλογή αναδόχου/ων ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα κατάρτισης της Ενέργειας Β.1 στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από τους τρεις φορείς υλοποίησης (ΚΑΕΛΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) είναι διάρκειας 300 ωρών το καθένα και αφορούν περίπου 900 ωφελούμενους του Έργου.

Θα υλοποιηθούν περίπου 45 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα ενώ η διάρκεια κατάρτισης ανά ημέρα θα είναι από 6 έως 8 ώρες.

Ο/Οι ανάδοχος/οι που θα επιλεγούν θα προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης/εων με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.).

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.462,20€ (54.405,00€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 13.057,20€).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για συμμετοχή στο Διαγωνισμό βλ. την παρακάτω Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σίτισης και τα Παραρτήματα αυτής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ