ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΕΚ (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069281)

Η Πράξη «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» – 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» – 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Υλοποιείται σε σύμπραξη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Κύριος του Έργου και Δικαιούχος) με τους επιστημονικούς φορείς των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ και ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και με τον ΕΟΠΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

H Πράξη αποτελεί μία δομημένη παρέμβαση με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε μια περίοδο που, περισσότερο από ποτέ, το αίτημα της διασύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας είναι επίκαιρο και επιτακτικό. Ειδικότερα, η Πράξη θα επιχειρήσει να διαμορφώσει Οδηγούς Κατάρτισης και Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια σε 130 (περίπου) εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ, έχοντας ως βασικούς άξονες αναφοράς τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε ειδικότητα αλλά και τις μεθοδολογικές επιλογές όπως αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικές τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτών, που απαιτούνται, προκειμένου να αποτελέσουν οι οδηγοί αυτοί χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περισσότερα εδώ