ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΙΕΚ) (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069416)

[11/5/2023]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων του ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Κρήτης

Το ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση έως και τον Αύγουστο 2020) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Περιφέρεια Κρήτης

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Κρήτης

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα, φυσικά ή νομικά προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό ως πάροχοι θέσεων πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση έως και τον Αύγουστο 2020) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα, φυσικά ή νομικά προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό ως πάροχοι θέσεων πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΑΕΛΕ EΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία» , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση έως και τον Αύγουστο 2020) να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά 270 ωφελούμενους και η πρακτική άσκηση επιδοτείται.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των ωφελούμενων πατήστε εδώ

________________________________________________________

[16/3/2023]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία», καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα, φυσικά ή νομικά προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό ως πάροχοι θέσεων πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ