ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5037927)

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, υλοποιεί την Πράξη «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 440/25-01-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5037927, ενώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξάνδρειας και άλλους εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης “Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας” 200 ωρών και “Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων” 100 ωρών, σε 48 άνεργους εγγεγραμμένους ΡΟΜΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Οικισμού Αγίου Γεωργίου.

H συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας είναι διακόσιες (200) ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες αφορούν οριζόντιες δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών Η/Υ) και οι 160 ώρες αφορούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν 20 ωφελούμενοι. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Α1, Α2, Β1 ή Β2, όπως ορίζονται από το ΚΕΓ, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων).

H συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι εκατό (100) ώρες, εκ των οποίων οι 20 ώρες αφορούν οριζόντιες δεξιότητες και οι 80 ώρες αφορούν απόκτηση ή επικαιροποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν 28 ωφελούμενοι. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου ¨στοιχειώδες¨.