Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι μέλος του μητρώου παρόχων κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και συμμετέχει στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες».

Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Το ΚΑΕΛΕ, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προτίθεται να υλοποιήσει τα κάτωθι, εγκεκριμένα από την ΔΥΠΑ, προγράμματα 80 ωρών έκαστο:
1. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
2. Social Media Marketing
3. Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
5. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 23330 28010, alexandria@kaele.gr
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310 566282, thessaloniki@kaele.gr
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 24310 79455, trikala@kaele.gr
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 621757, patra@kaele.gr