Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ για απασχόληση ενός (1) στελέχους ομάδας έργου με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Το «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 22/1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο: της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “EGF/2017/003 GR/Attica retail», με κωδικό ΟΠΣ 5032901 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας», που υλοποιείται από το  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (φορέας υλοποίησης) με συμμετέχοντες φορείς υπό τη συνολική του ευθύνη (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης στελέχους της ομάδας έργου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών του έργου που αναλογεί στο φορέα και συγκεκριμένα για την υλοποίηση της ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Για την αίτηση συμμετοχής και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.