ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΙΕΚ) (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069416)

Σκοπός της Πράξης με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ., στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση. Από την Πράξη προβλέπεται να επωφεληθούν περίπου 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υλοποιείται σε σύμπραξη του INE-ΓΣΕΕ (Κύριος του Έργου και Δικαιούχος) με τους επιστημονικούς φορείς των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που επιδιώκει τη στοχευμένη στήριξη 270 εκπαιδευομένων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική Μακεδονία) και σε Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) Πελοπόννησος (100 εκπαιδευόμενοι ) και Κρήτης (120 εκπαιδευόμενοι)

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του ΚΑΕΛΕ στο έργο, πατήστε εδώ.