Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Κάλυψη Μίας (1) Θέσης Στη Ρόδο

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, ΚεΔιΒιΜ 2 της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο), προκειμένου να καλύψει ανάγκες του γραφείου του στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα προτίθεται να απασχολήσει:
1.     Ένα (1) στέλεχος διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Κωδικός θέσης: Ρ1)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:
·         Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
·         Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη
·         Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση έργων κατάρτισης και εκπαίδευσης
·         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
·         Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, έως 5/5/2017, τα κάτωθι:
1.     Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α)
2.     Βιογραφικό σημείωμα
3.     Απλές φωτοτυπίες των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης κ.α.)
4.     Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα Β
5.     Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ, στην περίπτωση έλλειψης αποδεικτικών εγγράφων εργασιακής εμπειρίας
6.     Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων / εμπειρίας, το οποίο δύναται να συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. Πρωτ.: 22585/19-4-2017)
Ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:

Αίτηση για τον Κωδικό Θέσης: [αναγράφεται ευκρινώς ο Κωδικός Θέσης για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση]
 
Για την κάλυψη θέσης Γραφείου ΚΑΕΛΕ Ρόδου

και θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, μέχρι την 5/5/2017 και ώρα 12:00, στην εξής διεύθυνση:
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Μητροπόλεως 42
ΤΚ 10563
Αθήνα
Γραμματεία, 3ος όροφος
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Περγιουδάκη (email: info@kaele.gr).

Για το ΚΑΕΛΕ
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Κορκίδης

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α_ρόδος

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ