ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΔΒΜ 2 – ΚΑΕΛΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Σας ενημερώνουμε ότι οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης, έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης,    και επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κατάρτιση στην Αλεξάνδρεια, μπορούν  να επικοινωνήσουν με το Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΚΑΕΛΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, προκειμένου να ενημερωθούν  εγκαίρως    και να οργανωθούν  τα αντίστοιχα τμήματα κατάρτισης.

Πληροφορίες : ΚΔΒΜ 2 Κ.Α.ΕΛ.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

                          Νικ. Πλαστήρα 81 , 2ος όροφος 

                         (στο ίδιο κτίριο με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας)

                         Τηλ: 2333028010

                          e-mail: alexandria@kaele.gr

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΚΑΕΛΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, είναι αδειοδοτημένος – εγγεγραμμένος πάροχος κατάρτισης στο Μητρώο Παρόχων της συγκεκριμένης δράσης και προτίθεται να υλοποιήσει  το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων, στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης  περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, στον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov.gr . Χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).