ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5037927)

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, υλοποιεί την Πράξη «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», η οποί
Read More

MARKET CHANGER (MarCh) – COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE-BULGARIA» (MIS 5070788)

The Project “Market Changer – MarCh  (MIS5070788)” of the Cooperation Programme “Interreg V –A Greece-Bulgaria” 2014-2020 shall contribute to the objectives set out in the Cooperation Programme. The project’s main objective is to enhance the entrepreneurship conditions in the project
Read More

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5075008)

Αντικείμενο του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, είναι η υλοποίηση παρέμβασης που στοχεύει στην αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς συμβάλλου
Read More

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΕΚ (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069281)

Η Πράξη «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
Read More

EGF/2017/003 GR/ATTICA RETAIL

Στόχος του Έργου EGF/2017/003GR/ATTICA RETAIL αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 725 πρώην εργαζόμενους των εταιρειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. Π
Read More

EGF/2015/011 GR/SUPER MARKET LARISSA

Στόχο του Έργου EGF/2015/011GR/SUPER MARKET LARISSA, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης: σε 557 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» καθώς και σε 543 νέους ανέργους εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θα επιλεγούν, βάση καθορισμ
Read More